De kosten van beheer, onderhoud, exploitatie en handhaving van fietsenstallingen bij stations

 • Soort:Onderzoeksrapport
 • Uitgever:PwC
 • Datum:09-04-2020
Dit onderzoek geeft een antwoord op de vraag welke kosten gemoeid zijn met beheer, onderhoud, exploitatie en handhaving van fietsenstallingen bij stations en welke kengetallen afgeleid kunnen worden uit de beschikbare data van 9 voorbeeldstations.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Daarnaast zet dit onderzoek drie potentiële modellen uiteen voor langdurige bekostiging
  van fietsenstallingen bij stations. Het doel hiervan is het maken van langjarige afspraken tussen de betrokken stakeholders over de verdeling van taken en kosten.

  De periodieke kosten van fietsenstallingen vallen uiteen in Beheer, Onderhoud (klein en groot), Exploitatie en Handhaving (BO/E/H). De BO/E/H-kosten bestaan uit diverse onderliggende kostenposten en zijn uiteengezet in een kostenboom. De definities van deze kosten zijn opgenomen in bijlage A.

  Op basis van een steekproef van 9 voorbeeldstallingen hebben wij bandbreedtes voor de verschillende kostenposten in kaart gebracht. Een andere set aan fietsenstallingen kan eventueel tot andere conclusies leiden. Op basis van de huidige steekproef lopen de kosten per fietsparkeerplaats per jaar tussen de typen stallingen sterk uiteen van €15,- tot €206,- per fietsparkeerplaats per jaar.

  Deze spreiding wordt met name veroorzaakt door het verschil in complexiteit (bouw) van de stalling, de bemensing van de stalling voor exploitatie en het ambitieniveau in handhaving. Binnen hetzelfde type fietsenstalling is de bandbreedte voor de kosten per fietsparkeerplaats per jaar kleiner. De periodieke kosten van inpandige stallingen zijn circa een factor 10 duurder dan maaiveld stallingen. De kosten voor handhaving verschillen ook sterk per fietsenstalling. Wij hebben hiervoor geen verklaring gevonden.

  Binnen hetzelfde type fietsenstalling zien wij over het algemeen dat de bandbreedte kleiner is en de onderhoudsstrategieën overeenkomen. Een uitzondering hierop is de fietsflat. Een verklaring hebben wij hiervoor niet gevonden.

  Wat verder opvalt is dat de exploitatiekosten in het geval van de inpandige stallingen en de kelderstallingen veel hoger zijn per fietsparkeerplaats dan de andere kostenposten. In het door ons uitgevoerde onderzoek uit 2016 zijn wij tot dezelfde conclusie gekomen. Hierbij moet vermeld worden dat de inkomsten uit exploitatie niet zijn meegenomen in het tot stand komen van de kosten per fietsparkeerplaats per jaar.

  Voor het aangaan van langdurige afspraken tussen de verschillende stakeholders die zijn betrokken bij een fietsenstalling stellen wij 3 potentiële modellen voor: 1) het oprichten van een stichting, 2) gebruikmaken van het ontvangstenregister van IenW en 3) een kostenverdeling op basis van taakverdeling. De modellen verschillen in de mate van de contractuele hardheid van de afspraken en de prikkels om het onderhoud over de verschillende taken heen te optimaliseren (lifecycle costing).

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

De kosten van beheer, onderhoud, exploitatie en handhaving van fietsenstallingen bij stations

No data found
Scroll naar boven