Gebrekkige registratie verkeersongevallen belemmert onderzoek naar fietsonveiligheid

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:27-08-2012

Het ontbreken van een goede verkeersongevallenregistratie is een van de belangrijkste knelpunten om het onderzoek naar de verkeersonveiligheid van fietsers op een hoger plan te brengen. Dat stelt de SWOV in de studie 'Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en hiaten'.


Daarin inventariseert het instituut ten behoeve van de Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid (NOaF) hoe het er voor staat met de verkeersveiligheid van de fietser en wat er zou moeten gebeuren aan wetenschappelijk onderzoek om die te verbeteren. Directe aanleiding vormen de verontrustende aantallen verkeersslachtoffers onder fietsers. In Nederland komen jaarlijks bijna 190 fietsers om het leven. Dat is een kwart van alle verkeersdoden in Nederland. Van de ernstig verkeersgewonden is zelfs meer dan de helft een fietser (55%), wat neerkomt op gemiddeld ruim 9.200 ernstig gewonde fietsers per jaar in de afgelopen vijf jaar. Daarbij is het aantal ernstig gewonde fietsers opgelopen van ongeveer 7.100 in 2000 tot bijna 11.000 in 2009. Ten slotte moeten er jaarlijks ook nog 71.000 fietsers na een ongeval behandeld worden op een afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Dat betekent dat ook van de SEH-gewonde verkeersdeelnemers iets meer dan de helft fietser is.

Behalve dat een gebrekkige verkeersongevallenregistratie diepgaand onderzoek belemmert, is vaak ook niet bekend wat het effect is van generieke verkeersveiligheidsmaatregelen op de veiligheid van de fietser. Het staat wel vast dat naast de aanleg van fietspaden en vooral van rotondes de fietsveiligheid aantoonbaar heeft verbeterd maar er is bijvoorbeeld nauwelijks iets bekend over het effect van handhaving op de verkeersveiligheid van de fietser.
De SWOV pleit verder voor de ontwikkeling van zogenaamde Safety Performance Indicators voor fietsveiligheid. Daarbij gaat het om eigenschappen van het verkeerssysteem die bepalend zijn voor de veiligheid ervan. Daarbij kun je denken aan de noodzakelijke breedte van het fietspad in relatie tot de verkeersintensiteit of aan 'veilige snelheden' bij conflicten tussen fietsen en motorvoertuigen. Daarmee zijn de 'zwakke plekken' in het systeem beter te bepalen.
Letselbescherming van fietsers vraagt ook meer aandacht, aldus de SWOV. Er moet meer duidelijkheid komen over het effect van de fietshelm en externe airbags. En ook moet worden uitgezocht hoe trottoirbanden, paaltjes en verkeersborden beter zijn af te schermen. Daarnaast is een vraag wat het effect voor fietsers is van 'stille' motorvoertuigen en intelligente voertuigen, omdat die zich anders gedragen dan fietsers verwachten.
Specifieke aandacht vraagt de SWOV voor jongere en oudere fietsers. Voor de eerste groep kan de gevaarherkenning mogelijk worden verbeterd door training. En belangrijke onderzoeksvraag voor de groep ouderen is of de voordelen van de elektrische fiets zwaarder wegen dan de nadelen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Gebrekkige registratie verkeersongevallen belemmert onderzoek naar fietsonveiligheid

Scroll naar boven