Verkeersveiligheid oudere fietser vraagt ook vanwege de e-fiets om extra maatregelen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:27-05-2013

Ouderen vormen de meest kwetsbare groep fietsgebruikers. Door hun leeftijd zijn de gevolgen van een ongeval vaak ernstiger. Dat vraagt om maatregelen, zeker nu de e-fiets ouderen aanzet tot meer fietsen.


In Fietsberaadpublicatie 24 'Feiten over de elektrische fiets' worden alle nu bekende gegevens over het gebruik en de verkeersveiligheid van de e-fiets op een rij gezet en geanalyseerd. Een vooroordeel dat in de uitgave wordt ontkracht, is dat de elektrische fiets zoveel gevaarlijk is dan de gewone fiets.
Het Fietsberaad verzamelde data over het gebruik van de e-fiets door de boordcomputers van e-fietsen uit te lezen. Daarnaast analyseerde men recente ongevalsgegevens, onder meer van VeiligheidNL. Die ondervroeg e-fietsers die op de Spoedeisende Hulp belandden. Daaruit blijkt onder meer dat e-fietsers relatief vaker in het ziekenhuis moeten blijven dan overige fietsers. Het letsel is dus ernstiger. Maar dat betekent nog niet dat de e-fiets gevaarlijker is. Het verschil is volledig te verklaren door het feit dat de e-fietsslachtoffers gemiddeld aanzienlijk ouder en dus kwetsbaarder zijn. Gecorrigeerd naar leeftijd zijn er geen verschillen meer. Dat geldt voor meer bevindingen van Veiligheid NL. Er zijn verschillen tussen e-fietsslachtoffers en overige fietsslachtoffers, maar deze worden vooral veroorzaakt door leeftijdsverschillen.

Om een beter beeld te krijgen van de veiligheidsrisico’s corrigeerde het Fietsberaad de slachtoffercijfers voor het aantal e-fietskilometers dat de verschillende groepen afleggen. Tot ongeveer 60 jaar lijkt het risico per kilometer van e-fietsers zelfs lager dan van de gemiddelde gewone fietsers. Mogelijk komt dat doordat deze e-fietsers meer kilometers afleggen, ook buiten de bebouwde kom. (Over het algemeen daalt het risico als men meer kilometers maakt). In ieder geval geven deze cijfers geen reden tot extra zorg om de verkeersveiligheid van e-fietsers, concludeert het Fietsberaad.

Boven de 60 jaar neemt het risico per e-fietskilometer wel toe. Voor vrouwen geldt dat in versterkte mate. Dat wil niet zeggen dat de e-fiets daarmee in één keer een stuk gevaarlijker is dan een gewone fiets, aldus het Fietsberaad. 'Er sprake van stapeling van risicofactoren.' Om te beginnen geldt voor e-fietsers net als voor gewone fietsers dat het letselrisico op hogere leeftijd exponentieel toeneemt naarmate men ouder wordt. Maar daar bovenop neemt het letselrisico toe al naar gelang leeftijd en geslacht . Het Fietsberaad: 'We weten (nog) niet hoe dat komt. We zien twee mogelijke verklaringen (of een combinatie van deze twee). Ouderen die een e-fiets kopen zijn wellicht kwetsbaarder dan ouderen die van de gewone fiets gebruik maken. Dit lijkt plausibel, omdat lichamelijke beperkingen door de hoge leeftijd vaak de reden zijn voor de aanschaf van een e-fiets. De andere verklaring is dat het hogere risico toch samenhangt met verschillen tussen de e-fiets en de gewone fiets: met name de iets hogere snelheid, het hogere gewicht en andere rijkarakteristieken als gevolg van elektrische ondersteuning. Die verschillen zijn relatief klein, maar voor de veiligheid van de minder vitale fietser wel relevant.'
Uit de analyses blijkt dat het veiligheidsprobleem van e-fietsers in de eerste plaats een uitvergroting is van het veiligheidsprobleem van oudere fietsers, zo zegt het Fietsberaad. 'Deze verwevenheid is voor het beleid zeker relevant. Door de vergrijzing neemt sowieso de noodzaak toe om maatregelen te nemen die de veiligheid van oudere fietsers vergroten.' Om de verkeersveiligheid te bevorderen, neemt een aantal overheden al maatregelen, zoals bochten uit de huidige fietspaden halen en boogstralen vergroten en het geven van e-fietscursussen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Verkeersveiligheid oudere fietser vraagt ook vanwege de e-fiets om extra maatregelen

Scroll naar boven