Vijf procent meer verkeersgewonden in 2011

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:05-12-2012

In 2011 vielen 20.100 verkeersgewonden. Dat is een stijging van 5,2% ten opzichte van 2010, toen er 19.100 verkeersgewonden werden geregistreerd. Vooral ongevallen met fietsers en ouderen blijven toenemen.


De cijfers worden bepaald op basis van gegevens uit de politieregistratie en ziekenhuisadministratie volgens een door de SWOV ontwikkelde methodiek. Op basis van de beschikbare informatie van ernstige verkeersongevallen over 2011 is het niet mogelijk uitsplitsingen in absolute aantallen te maken naar subgroepen zoals leeftijd, vervoerswijze of wegkenmerken. Alleen op basis van de registratie van ernstig verkeersgewonden in de Landelijke Medische Registratie kunnen voor enkele subgroepen indexcijfers en verdelingen worden gepresenteerd. Hieruit wordt volgens het ministerie van IenM bevestigd dat vooral ongevallen met fietsers en ouderen in aantal blijven toenemen. Bij deze (veelal enkelvoudige) ongevallen wordt de politie ook vaak niet ter plaatse geroepen.
De stijging van het aantal ernstig gewonde fietsers is volgens het ministerie grotendeels te verklaren doordat er meer wordt gefietst door 50-plussers. Dit zijn fietsers met een verhoogd risico op ongevallen met letsel. Het fietsgebruik in deze groep is in de periode 1993-2009 gestegen met circa 60%. Dit komt zowel door de vergrijzing als een toename in het fietsgebruik per persoon. Bij de vaststelling van de doelstelling voor 2020 is destijds met dit laatste geen rekening gehouden. Met het oog op deze ontwikkeling wil minister Schultz opnieuw naar deze doelstelling kijken.

De problematiek speelt zich met name af op het lokale wegennet. In de Beleidsimpuls verkeersveiligheid heeft de minister daarom met de decentrale overheden en maatschappelijke partners 23 maatregelen opgesteld, speciaal gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid van de ouderen en fietsers. Eén van de maatregelen is met gemeenten is afgesproken dat zij in 2013 aan de slag gaan met het aanpakken van de fietsonveilige situaties in hun gemeenten. Daarom wordt nu een inventarisatie naar fietsveiligheid best-practices binnen gemeenten uitgevoerd die moeten leiden tot een modelaanpak die gemeenten kunnen gebruiken.
Verder meldt de minister dat VeiligheidNL onderzoek heeft gedaan naar ongevallen met fietsen waaronder elektrische fietsen. VeiligheidNL heeft slachtoffers van een fietsongeval die hiervoor bij de Spoedeisende Hulp zijn geweest, geïnterviewd. De eerste analyses wijzen uit dat de snelheid van de elektrische fiets geen rol speelt bij de toedracht van een ongeluk, maar wel de wijze van op- en afstappen en het gewicht van de fiets.

Relevantie

Recente reacties

Minder reacties
Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Vijf procent meer verkeersgewonden in 2011

Scroll naar boven