Extra maatregelen voor lokale verkeersveiligheid vooral gericht op de fietsers

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:21-09-2012

Gemeenten gaan in 2013 fietsonveilige situaties aanpakken. Dit is een van de afspraken die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) met lokale overheden en maatschappelijke instanties heeft gemaakt om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Doel is de dalende trend van de verkeersdoden door te zetten en de stijging van het aantal ernstig verkeersgewonden onder ouderen en fietsers op lokale wegen te keren. De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over deze afsprake


Nederland is een van de meest verkeersveilige landen ter wereld. Toch is het aantal verkeersdoden in 2011 voor het eerst in 10 jaar weer licht gestegen en stijgt het aantal verkeersgewonden, vooral onder ouderen en fietsers. Daarom zijn aanvullende maatregelen, vooral op het onderliggende wegennet, nodig, aldus Schultz.
Gemeentes gaan aan de slag om fietsonveilige situaties op te lossen. In 2013 brengen zij lokale fietsknelpunten in kaart en komen met een plan van aanpak. Verkeerd geplaatste fietspaaltjes of slecht verlichte fietspaden moeten dan tot het verleden behoren.
Voor gemeenten en provincies komt er een blauwdruk voor wegontwerp die in 2014 wordt uitgebreid met richtlijnen voor kruisingen en rotondes. Bij aanleg en reconstructie kiezen gemeenten nu voor hetzelfde probleem soms een hele andere oplossing. Met verwarring voor de weggebruiker als gevolg. Schultz wil dat daarom gemeenten meer op dezelfde manier hun wegen ontwerpen.
Voor de verkeersveiligheid op de rijkswegen investeert minister Schultz van Haegen tot 2018 139 miljoen euro.Ook ondersteunt het ministerie het programma Blijf Veilig Mobiel dat door het aanbieden van scootmobielcursussen, fietsactiviteiten en mobiliteitsdagen de verkeersveiligheid onder senioren bevordert. Verder subsidieert het ministerie de fietsverlichtingscampagne van de Fietsersbond. Tenslotte wordt in de komende jaren extra onderzoek gedaan naar onder meer de achterliggende oorzaken van fietsongevallen.

Het ministerie werkt samen met lokale overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en marktpartijen om de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden en 10.600 verkeersgewonden in 2020 te bereiken. De verwachting is dat de aanvullende maatregelen zorgen voor een extra afname van 50 verkeersdoden en 1000-2500 ernstig verkeersgewonden in 2020. Zo wordt de doelstelling van het aantal verkeersdoden beter haalbaar en komt de doelstelling voor ernstig verkeersgewonden dichterbij.

De maatregelen die direct betrekking hebben op de fiets uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid worden hieronder genoemd. De meeste maatregelen moeten in 2013 worden uitgerold, een aantal acties loopt al.

Lokale aanpak veilig fietsen
Gemeenten brengen lokale verkeersveiligheidsknelpunten voor fietsers in kaart en stellen een verbeteraanpak op met gedrags- en/of infrastructurele maatregelen.

Model-aanpak veilig fietsen
IenM en VNG werken een Modelaanpak veilig fietsen uit voor gemeenten; met basisaanpak en opties voor aanvullen op basis van lokale ambties.

Inventarisatie lokale best practices
IenM inventariseert de huidige aanpak fietsveiligheid bij (middel)grote en kleine gemeenten gericht op best practices .

Pilots verkeersveiligheid
Fietsberaad adviseert op basis van pilots bij gemeenten over bijdrage die verschillende lokale aanpakken of meldpunten leveren aan verkeersveiligheid.

Kennisuitwisseling fietsveiligheid
(Regionale) coördinatie met als doel actieve uitwisseling van kennis en ervaringen te stimuleren en de Fietsberaadpublicatie bij gemeenten onder de aandacht brengen.

Lokaal advies maatschappelijk veld
Maatschappelijke organisaties adviseren gemeenten ten behoeve van beleid, (doelgroep)maatregelen en inbedding verkeersveiligheid bij thema’s als gezondheid/leefbaarheid/onderwijs.

Doelgroepcommunicatie maatschappelijk veld
Maatschappelijke organisaties communiceren richting de achterban over het belang van verkeersveiligheid en helpen hen de verkeerveiligheid zelf te verbeteren.

Onderzoek internationale fietsverlichtingseisen
IenM voert een vergelijkend onderzoek uit naar wet- en regelgeving fietsverlichting in het buitenland.

Keurmerk Fietsverlichting
Rai Vereniging ontwikkelt een kwaliteitssysteem fietsverlichting en rolt dit uit bij fietswinkels.

Campagne fietsverlichting
Fietsersbond-campagne fietsverlichting: vooral gericht op jongeren, over noodzaak van goede fietsverlichting en praktische tips.

Nationale Onderzoeksagenda Fiets
Samenwerking en onderzoeksagenda gericht op kennisontwikkeling rond fietsveiligheid met aandacht voor vergrijzing, elektrische fietsen, veiliger ontwerp van de fiets.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Extra maatregelen voor lokale verkeersveiligheid

Scroll naar boven