Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2012

 • Soort:Beleidsdocument
 • Auteur:Ministerie IenM
 • Datum:25-06-2012

Aanvulling op Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. Vastgesteld in Bestuurlijk Koepeloverleg. Ouderen en fietsers zijn speerpunten in deze aanvulling.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Strategie, ambities, doelstellingen en regionale doorwerking blijven van kracht. De ambitie is en blijft de verkeersveiligheid permanent te verbeteren. Het beleid richt zich op het bereiken van de nationale doelstellingen tot maximaal 500 verkeersdoden en maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020.
  De rijksoverheid streeft ernaar het aantal slachtoffers op het rijkswegennet minimaal gelijke tred te houden met de nationale reductiedoelstellingen. Provincies en stadsregio’s streven ernaar qua slachtoffers minimaal gelijke tred te houden met de nationale reductiedoelstellingen.
  De rijksoverheid is verantwoordelijk voor nationaal beleid, het faciliteren van de decentrale overheden met financiële middelen via de brede doeluitkering (BDU) en ondersteuning bij kennisontwikkeling en uitvoering; onder andere door subsidies aan de SWOV, VVN, de Fietsersbond en Team Alert.
  Provincies en stadsregio’s zijn verantwoordelijk voor regionaal verkeersveiligheidsbeleid, dit in afstemming met gemeenten en waterschappen en maatschappelijke organisaties. De provincies en stadsregio’s stimuleren vanuit regionaal beleid ook de lokale verkeersveiligheid door middel van subsidies en kennisuitwisseling.
  Gemeenten en waterschappen zijn verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op het lokale wegennet. Sinds de invoering van Duurzaam Veilig wordt gewerkt aan de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door de aanleg van 30 km zones en rotondes. Deze lijn wordt doorgezet met behulp van de Basiskenmerken Wegontwerp tijdens onderhoudswerkzaamheden.
  Doorgaan, versterken, vernieuwen en focus
  De trends voor de meeste doelgroepen wijzen de goede kant op. Het ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020’ en de pijlers integrale aanpak, samenwerking en duurzaam veilig als inspiratiebron blijven daarom van kracht. Er wordt doorgegaan met succesvolle generieke maatregelen, beter beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers en harder aanpakken van notoire overtreders.
  Deze Beleidsimpuls Verkeersveiligheid is een aanvulling op de gezamenlijke nationale strategie met als doel het aantal slachtoffers terug te dringen voor de doelgroepen waar het nog niet goed (genoeg) gaat. Op basis van de trends en ontwikkelingen is ervoor gekozen het huidige beleid te versterken en gericht te vernieuwen. Analyse wijst uit dat fietsers, ouderen en jonge beginnende bestuurders extra aandacht verdienen. Hierop ligt de focus in deze beleidsimpuls.

  Focus fietsers

  Om de fietsveiligheid te verbeteren is een integrale aanpak nodig die voorziet in het terugdringen fietsongevallen door:

  • Een aanpak van fietsknelpunten met aandacht voor educatieve en infrastructurele maatregelen.
  • Het verbeteren van de zichtbaarheid van en voor de fietser door het vergroten gebruik fietsverlichting en betere fietsverlichting op fietsen.
  • Krachten bundelen door samenwerking tussen partijen; onder andere bij kennisontwikkeling en communicatie.

  Aanpak fietsknelpunten

  Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. En jaarlijks worden veel fietsers na enkelvoudige fietsongevallen behandeld op de Spoedeisende Hulp. Kinderen en ouderen zijn vaker betrokken bij enkelvoudige fietsongevallen. Vooral ouderen lopen daarbij vaak ernstig letsel op. De helft van de enkelvoudige fietsongevallen heeft één of meer aan infrastructuur gerelateerde factoren als (mede)oorzaak.
  Fiets-fietsongevallen zijn ongevallen waarbij twee (of meer) fietsers met elkaar in botsing komen. Ongeveer 13 procent van alle ernstig gewonde fietsers is het slachtoffer van dit type ongeval. Bij de fiets-fietsongevallen speelt de infrastructuur vaak ook een rol. Daarnaast is kruisend en passerend verkeer punt van aandacht.
  Deze cijfers waren aanleiding aan de slag te gaan, dit heeft geresulteerd in de publicatie ‘Grip op enkelvoudige fietsongevallen’ uitgebracht door het Fietsberaad van KpVV. Deze publicatie biedt wegbeheerders handvatten om de infrastructuur zo aan te passen dat enkelvoudige ongevallen voorkomen kunnen worden.
  Ook goede voorlichting, educatie en informatie over veilig fietsen en (reeds bestaande) veilige fietsroutes dragen bij aan het voorkomen van fietsongevallen

  Aanpak veilig fietsen

  • Wie/wat: alle gemeente brengen knelpunten fietsveiligheid in kaart en stellen een verbeteraanpak op gericht op gedrag en infrastructuur.
  • Wanneer: uiterlijk in 2013

  Gemeenten worden geholpen met:

  • modelaanpak fietsveiligheid Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt in samenwerking met de VNG een model-aanpak fietsveiligheid voor gemeenten uit; met een basisaanpak en opties voor aanvulling passend bij lokale ambitie.
  • overzicht van lokale best practices :Het ministerie van Infrastructuur en Milieu inventariseert in 2012 de huidige aanpak van fietsveiligheid bij grote, middelgrote en enkele kleinere gemeenten; met als doel best practices in beeld te krijgen.
  • informatie op basis van burgerparticipatie Het Fietsberaad organiseert, gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bij enkele gemeenten pilots met de verschillende burgermeldpunten; met als doel te kunnen bepalen welke bijdrage de verschillende beschikbare meldpunten kunnen leveren aan het treffen van gerichte en effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen.
  • coördinatie, kennis- en informatie(uitwisseling) KpVV/Fietsberaad, provincies, stadsregio’s en VNG wisselen kennis, informatie en ervaringen over veiligheidsmaatregelen gericht op fietsers uit in de overleggen met gemeenten en brengen de publicatie van het Fietsberaad ‘Grip op enkelvoudige fietsongevallen’ onder de aandacht.
  • VVN, Fietsersbond en ANBO/Blijf Veilig Mobiel adviseren gemeenten in nationale, regionale en lokale overleggen vanuit de kennis over en beschikbare maatregelen/pakketten voor de doelgroep; met oog voor een inbedding van verkeersveiligheid bij andere beleidsthema’s zoals zorg.
  • VVN, Fietsersbond, ANBO/Blijf Veilig Mobiel, ANWB en Team Alert communiceren richting de achterban over verkeersveiligheidsrisico’s en de mogelijkheden om zelf veilig aan het verkeer deel te nemen, ofwel de verkeersveiligheid in de buurt of sociale omgeving te verbeteren. Overheden en maatschappelijke organisaties inventariseren of en hoe activiteiten gecombineerd kunnen worden om verkeersveiligheid onderdeel te maken van regionale initiatieven in het kader van ‘2013, het jaar van de fiets’.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2012

No data found
Scroll naar boven