Hoe verkeersveilig kan Nederland zijn in 2030?

  • Soort:Onderzoeksrapport
  • Auteur:Weijermars, W.A.M.; Schagen, I.N.L.G. van, Aarts, L.T.; Petegem, J.W.H. van; Stipdonk, H.L.; Wijnen, W.
  • Uitgever:SWOV
  • Datum:23-01-2019
Dit rapport dient als achtergrondrapport en onderzoeksverantwoording bij het rapport Verkeersveiligheidsverkenning 2030; Slachtofferprognoses en beschouwing SPV.

  • Het SPV schetst aan de hand van negen thema’s een -door de opstellers gedeelde- toekomstvisie voor 2030. Het SPV geeft per thema aan wat de belangrijkste risico’s zijn, hoe de ideale toekomst eruit ziet en welke resultaten geboekt moeten worden om dit toekomstbeeld te bereiken. Middels oplossingsrichtingen wordt vervolgens een beeld gegeven van de algemene richting voor het beleid.

    Hoofdstuk 3 van deze verkenning gaat voor ieder thema na 1) wat het potentieel is aan slachtoffers dat in 2030 voorkomen kan worden (omvang doelgroep), 2) welke mogelijkheden het DV3 gedachtegoed biedt voor een reductie in slachtoffers en 3) of de door het SPV voorgestelde oplossingsrichtingen doeltreffend zijn om een reductie in slachtoffers te realiseren. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 4 een inschatting gemaakt van het aantal slachtoffers dat voorkomen kan worden door verschillende maatregelen/oplossingsrichtingen en wordt in Hoofdstuk 5 per thema samengevat welke slachtofferreducties mogelijk zijn en hoe de oplossingsrichtingen uit het SPV hieraan bijdragen. In de tabel op de volgende bladzijde zijn de beschikbare effectschattingen per thema samengevat. Voor de thema’s heterogeniteit en afleiding waren geen effectschattingen mogelijk. Er is overlap tussen de thema’s en sommige besparingen zijn dus voor meerdere thema’s relevant. De effecten van verschillende (mogelijke) maatregelen kunnen ook niet bij elkaar op worden geteld omdat ze voor een deel betrekking hebben op dezelfde doelgroep.

    Voor een aantal thema’s zijn aanzienlijke slachtofferreducties mogelijk. Zo is het aannemelijk dat het volledig veilig inrichten van infrastructuur tot aanzienlijke slachtofferreducties leidt. Ook technologische ontwikkelingen kunnen waarschijnlijk tot aanzienlijke slachtofferreducties leiden, met name wat betreft ongevallen waarbij gemotoriseerd verkeer betrokken is. Voor beide thema’s geldt echter dat het niet realistisch is te verwachten dat in 2030 alle benodigde maatregelen zijn genomen. Wat betreft rijden onder invloed van alcohol en snelheids­overtredingen, zijn er technologieën beschikbaar die al in 2030 tot het voorkomen van de overtredingen (door gemotoriseerd verkeer) en dus alle aan de overtredingen gerelateerde slachtoffers zouden kunnen leiden. Voor andere typen overtredingen bieden een combinatie van wetgeving, handhaving en voorlichting vooralsnog de meest veelbelovende oplossing. Slachtoffers onder gemotoriseerde tweewielers en ongevallen als gevolg van afleiding of vermoeidheid kunnen zeer waarschijnlijk niet allemaal worden voorkomen met de op dit moment beschikbare maatregelen en technologieën. 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Hoe verkeersveilig kan Nederland zijn in 2030?

No data found
Scroll naar boven