Nieuwe CROW-publicatie: Inspiratieboek snelle fietsroutes

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:11-03-2014

Er liggen er inmiddels zo'n 25 snelle fietsroutes in Nederland en plannen voor nog eens ruim 600 km. De kennis en ervaring die tot nu toe is opgedaan, is gebundeld in een nieuwe CROW-publicatie: Inspiratieboek snelle fietsroutes.


 • Bij de aanleg van de eerste snelle fietsroutes is duidelijk geworden dat je voor zo'n route niet kunt volstaan met het toepassen van de kwaliteitsrichtlijnen uit de ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’. Juist voor snelle fietsroutes geldt dat naast het ontwerp ook het proces om tot aanleg te komen en de communicatie rondom de routes de nodige aandacht vraagt.

  Het ‘Inspiratieboek snelle fietsroutes’ gaat hier uitgebreid op in.

  Hoewel de aanleg van een fietssnelweg minder voeten in de aarde heeft dan de aanleg van een autoverbinding of een spoorlijn, is het bijvoorbeeld niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. Ook bij de realisatie van een snelle fietsroute zijn veel partijen betrokken: overheden, burgers, belangengroeperingen, bedrijven, enzovoort.
  Bovendien heb je bij een snelle fietsroute te maken met verschillende vakdisciplines. Naast verkeerskundigen zijn bijvoorbeeld ook stedenbouwers geïnteresseerd in het concept.

  Ook voor snelle fietsroutes gelden de vijf hoofdeisen die je aan fietsinfrastructuur kunt stellen: samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort. Maar een snelle fietsroute vraagt natuurlijk wat extra. Als het gaat om aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort ligt de lat hoger. Een snelle fietsroute kan ook een bindend en structurerend element zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen en ook dat aspect vraagt extra aandacht.

  Tenslotte moet dit alles leiden tot een definitief ontwerp. En ook dat vraagt bijzondere aandacht, mede gezien het feit dat - nu en in de toekomst - meer snellere voertuigen van de snelle fietsroute gebruik gaan maken.

  Communicatie maakt een essentieel onderdeel uit van een snelle fietsroute. Een integrale aanpak rondom snelle fietsroutes vraagt om één profilering. De boodschap moet duidelijk, consistent en herkenbaar zijn: er moet duidelijk een rode draad in alle communicatie en bijbehorende uitingen zijn.

  De publicatie waarin dit alles wordt beschreven is niet alleen bedoeld voor ontwerpers maar ook voor ruimtelijke/stedelijke planners, beleidsmakers, mobiliteitsmanagers, politici, communicatiemedewerkers en adviseurs.

  De uitgave is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van de Green Deal ‘Fiets in het woon- werkverkeer’. Deze Green Deal is afgesloten tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de RAI-vereniging, Bovag, ANWB, Stichting Natuur en Milieu en de Fietsersbond.

  De publicatie is te bestellen via de website van CROW. De kennis is ook beschikbaar in de Online Kennismodule Fiets.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nieuwe CROW-publicatie: Inspiratieboek snelle fietsroutes

No data found
Scroll naar boven