Ontwerperscafé

Iedere verkeersontwerper heeft ermee te maken: complexe opgaven bij het ontwerpen van fietsvoorzieningen in situaties waarin het eigenlijk niet past. Omdat de ruimte te beperkt is; omdat vorm, functie en gebruik onmogelijk goed op elkaar kunnen worden afgestemd; omdat scheiden van verkeerssoorten eigenlijk noodzakelijk is, maar in de praktijk niet mogelijk; omdat er eigenlijk een tweerichtingen fietspad nodig is, maar veilige aansluitingen niet realiseerbaar lijken; etc..

Het gaat om complexe ontwerpopgaven op wegvakken, kruispunten en rotondes met veel autoverkeer en veel fietsverkeer, waar je er met de bestaande richtlijnen uit de geëigende handboeken niet uitkomt. Waar creativiteit noodzakelijk is, zonder de herkenbaarheid en de veiligheid uit het oog te verliezen. Waar het puzzelen en zoeken is naar de meest optimale oplossing.

Om deze problematiek te bespreken en te komen tot oplossingen organiseert CROW-Fietsberaad regionale ontwerperscafés over fietsvoorzieningen.

Doelgroep
Het ontwerperscafé is voor ontwerpers van fietsinfrastructuur, werkzaam bij gemeenten, provincies en wegbeherende waterschappen, en voor vertegenwoordigers van de Fietsersbond, VVN en Politie die regelmatig geraadpleegd worden over ontwerpen van weginfrastructuur.

Waarom een ontwerperscafé
Een ontwerperscafé is niet alleen nuttig voor de gemeenten die hun casus inbrengen die besproken wordt. Ook voor de overige deelnemers is het ontwerperscafé een nuttige, interessante en waardevolle bijeenkomst.

 • Voor de deelnemers: ideeën en inspiratie opdoen van collega’s, leren van andere gemeenten, kennis delen.
 • Voor de casushouders: waardevolle suggesties en adviezen over de concrete ontwerpopgave ontvangen van deelnemers.
 • Voor de provincie en regio: versterking van de rol als regionale coördinator en kennismakelaar, bijdrage aan vergroting van draagvlak voor regionaal fietsbeleid.
 • Voor allen: contacten leggen, inspiratie opdoen.


Opzet
In het ontwerperscafé komen deskundigen uit verschillende gemeenten van één provincie bijeen om twee complexe ontwerpopgaven te bespreken. De deskundigen houden zich op professioneel vlak allemaal bezig met fietsvoorzieningen en fietsinfrastructuur.

Deskundigen van twee gemeenten leggen hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op tafel neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de politie, VVN en de Fietsersbond in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden door een vaste secondant genoteerd en na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie.

Standaardprogramma (hier kan uiteraard van afgeweken worden)

12.30 Welkom, kennismaking en toelichting op het programma
12.45 Plenair: presentaties van de 2 ontwerpopgaven door de casushouders:
 • wat is de ontwerpopgave?
 • wat is de vraag aan de deelnemers?
13.00 Deelsessies 1: bespreken van de 2 ontwerpopgaven in twee groepen:
 • deelnemers bespreken de casus, stellen vragen, doen suggesties, opperen ideeën
 • ontwerper beantwoordt vragen en reageert op opmerkingen/suggesties/ ideeën
 • secondant noteert opmerkingen en suggesties
13.45 Pauze
14.00 Deelsessie 2: de groepen bespreken de tweede ontwerpopgave.
14.45 15 minuten-plenaire terugkoppeling uit de besprekingen:
 • 5 minuten terugkoppeling door de secondant
 • 5 minuten reactie van de ontwerper
 • 5 minuten aanvullende reacties uit de zaal
15.00 Korte evaluatie, eventuele vervolgafspraken en afsluiting

Beoogde aantal deelnemers
 • 2 casushouders
 • 2 collega's van de casushouders die notities maken
 • 16 deelnemers
 • 1 gespreksleider

Ondersteuning vanuit CROW-Fietsberaad
CROW-Fietsberaad verzorgt de voorbereiding en de organisatie. In de meeste gevallen huurt CROW-Fietsberaad daar specialisten voor in.

Werkzaamheden CROW-Fietsberaad:
 • programma samenstellen in overleg met de regio/provincie;
 • uitnodigingen en bevestigingen versturen;
 • ophalen van de casussen;
 • inhoudelijke begeleiding van de casushouders;
 • voorzitten van het plenaire gedeelte van de bijeenkomst;
 • Fietsberaad zorgt voor aanwezigheid een senior ontwerper als sparringpartner en zo mogelijk twee experts uit CROW-Fietsberaad/politie/VVN/Fietsersbond

Kosten
De kosten voor deze ondersteuning vanuit CROW-Fietsberaad bedragen €7.500,= (excl. BTW). In overleg met de regio/ provincie zijn varianten op het standaardprogramma mogelijk (bijvoorbeeld een programma van 2 uur of een programma met minder casussen en/of deelnemers). Afhankelijk van de gekozen variant zullen de kosten voor de ondersteuning vanuit CROW-Fietsberaad wijzigen.

De regio/provincie moet zelf zorg dragen voor:
 • een passende locatie met ruimte(n) voor het plenaire deel en voor de sessies (twee vierkante/ronde tafels waar 8 personen rond kunnen zitten)
 • koffie/thee en hapje/drankje
Interesse?
Wanneer u geïnteresseerd bent om in uw provincie/regio een ontwerperscafé te organiseren, kunt u contact opnemen met CROW: Mark van Gurp (mark.vangurp@crow.nl). 
Scroll naar boven