Ontwerperscafé

Iedere verkeersontwerper heeft ermee te maken: complexe opgaven bij het ontwerpen van fietsvoorzieningen in situaties waarin het eigenlijk niet past.

 • Omdat de ruimte te beperkt is.
 • Omdat vorm, functie en gebruik onmogelijk goed op elkaar kunnen worden afgestemd.
 • Omdat scheiden van verkeerssoorten eigenlijk noodzakelijk is, maar in de praktijk niet mogelijk.
 • Omdat er eigenlijk een tweerichtingen fietspad nodig is, maar veilige aansluitingen niet realiseerbaar lijken.
 • Omdat de ruimte voor een rotonde ontbreekt, etc..

Het gaat om complexe ontwerpopgaven op wegvakken, kruispunten en rotondes met veel autoverkeer en veel fietsverkeer. Waar je er met de bestaande richtlijnen uit de geëigende handboeken niet uitkomt. Waar creativiteit noodzakelijk is, zonder de herkenbaarheid en de veiligheid uit het oog te verliezen. Waar het puzzelen en zoeken is naar de meest optimale oplossing.
Om deze problematiek te bespreken en te komen tot oplossingen organiseert CROW-Fietsberaad regionale ontwerperscafés over fietsvoorzieningen.

Doelgroep
Het Ontwerperscafé is voor ontwerpers van fietsinfrastructuur werkzaam bij gemeenten, provincies en wegbeherende waterschappen, en voor vertegenwoordigers van de Fietsersbond, VVN en Politie die regelmatig geraadpleegd worden over ontwerpen van weginfrastructuur.

Het nut

 • Voor de deelnemers: ideeën en inspiratie opdoen van collega’s, leren van andere gemeenten, kennis delen.
 • Voor de inleiders: waardevolle suggesties en adviezen over de concrete ontwerpopgave ontvangen van deelnemers.
 • Voor de provincie en regio: versterking van de rol als regionale coördinator en kennismakelaar, bijdrage aan vergroting draagvlak voor regionaal fietsbeleid.
 • Voor allen: contacten leggen, inspiratie opdoen.


Opzet
In het Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt CROW-Fietsberaad ontwerpers bijeen. Ontwerpers uit vier gemeenten leggen hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de politie, VVN en de Fietsersbond in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden door een vaste secondant genoteerd en na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie.

Standaardprogramma

13.00 Welkom, kennismaking en toelichting op het programma
13.15 Plenair: presentaties van de 2 ontwerpopgaven door de ontwerpers:
 • wat is de ontwerpopgave?
 • wat is de vraag aan de deelnemers?
13.40 Aan 2 tafels: 45 minuten-besprekingen van de 2 ontwerpopgaven in groepen:
 • deelnemers stellen vragen, merken dingen op, doen suggesties, opperen ideeën
 • ontwerper beantwoordt vragen en reageert op opmerkingen/suggesties/ ideeën
 • secondant noteert opmerkingen en suggesties
15.00 Pauze
15.20 15 minuten-plenaire terugkoppeling uit de besprekingen:
 • 5 minuten terugkoppeling door de secondant
 • 5 minuten reactie van de ontwerper
 • 5 minuten aanvullende reacties uit de zaal
16.20 Korte evaluatie en eventuele vervolgafspraken
16.30 Einde en napraten met hapje en drankje

Beoogde aantal deelnemers
 • 4 inleiders
 • 4 secondanten
 • 24 deelnemers (maximaal 4*6, minimaal 3*4)
 • 3 deskundigen CROW-Fietsberaad+politie+VVN+Fietsersbond
 • 1 gespreksleider

Ondersteuning vanuit CROW-Fietsberaad
CROW-Fietsberaad verzorgt de voorbereiding en organisatie. In de meeste gevallen zal CROW-Fietsberaad daar specialisten voor inhuren.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:
 • programma samenstellen in overleg met de regio/provincie, inhoudelijke begeleiding inleiders, uitnodigingen en bevestigingen versturen.
 • voorzitten van het plenaire gedeelte van de bijeenkomst:
 • Fietsberaad zorgt voor aanwezigheid een senior ontwerper als sparringpartner en van twee experts uit CROW-Fietsberaad/politie/VVN/ Fietsersbond
Verder faciliteert het Fietsberaad via het intranetdeel van de website www.fietsberaad.nl een eigen virtuele community voor ontwerpers uit de deelnemende regio/provincie.

Kosten
De kosten voor deze ondersteuning vanuit CROW-Fietsberaad bedragen € 7.500,= (excl. BTW). In overleg met de regio/ provincie zijn varianten op het standaardprogramma mogelijk (bijvoorbeeld een programma van 2 uur of een programma met minder casussen en/of deelnemers). Afhankelijk van de gekozen variant zullen de kosten voor de ondersteuning vanuit CROW-Fietsberaad wijzigen.

De regio/provincie moet zelf zorg dragen voor:
 • een passende locatie met ruimte(n) voor plenair deel en voor sessies (vier vierkante/ronde tafels waar 8 personen rond kunnen zitten)
 • koffie/thee en hapje/drankje
Interesse?
Wanneer u geïnteresseerd bent om in uw provincie/regio een ontwerperscafé te organiseren, kunt u contact opnemen met CROW: Mark van Gurp (mark.vangurp@crow.nl). 
Scroll naar boven