Fietsmaatregelen voor een betere luchtkwaliteit

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:13-12-2006
Het CROW-kennisprogramma SOLVE (Snelle Oplossingen voor Lucht en VErkeer) introduceert een nieuwe publicatie in de reeks &'Luchtkwaliteit en verkeer&'. Deze vierde publicatie geeft verkeers- en milieukundigen van decentrale overheden handvatten om een goed onderbouwd luchtkwaliteitsplan te ontwikkelen. In de nieuwe publicatie zijn een dertigtal maatregelen met uitvoeringsvarianten uitgewerkt. Daaronder een viertal fietsmaatregelen.

Het CROW-kennisprogramma SOLVE (Snelle Oplossingen voor Lucht en VErkeer) introduceert een nieuwe publicatie in de reeks 'Luchtkwaliteit en verkeer'. Deze vierde publicatie geeft verkeers- en milieukundigen van decentrale overheden handvatten om een goed onderbouwd luchtkwaliteitsplan te ontwikkelen. In de nieuwe publicatie zijn een dertigtal maatregelen met uitvoeringsvarianten uitgewerkt. Daaronder een viertal fietsmaatregelen.

De publicatiereeks 'Luchtkwaliteit en verkeer' biedt een scala aan uitgewerkte maatregelen die kunnen bijdragen aan het daadwerkelijk verbeteren van de kwaliteit van de lucht in de openbare ruimte. Ten aanzien van fietsmaatregelen zijn in deze nmieuwe publikatie vier faqsheets uitgewerkt. Daarin worden maatregelen kort beschreven, met een kostenindicatie en (zeer globale) indicatie van de te verwachten milieueffecten.
De maatregelen zijn: aanleggen vrijliggend fietspad, aanleggen fietstunnel, planmatig rekening houden met fietsverkeer en tenslotte het verbeteren van fietsparkeervoorzieningen. Zo wordt bijvoorbeeld voor een vrijliggende fietspad becijferd dat de investeringskosten circa ?500.000 per 250 meter bedragen. Een fietstunnel kost circa ?2000.000,- en een onoverdekte fietsenstalling voor 20 fietsen circa ?2500. Al deze maatregelen dragen hun steentje bij aan verbetering van de luchtkwaliteit, aldus de uitgave.
De brochure is te bestellen bij CROW, maar ook gratis te downloaden via www.crow.nl.


[correctie foutieve link nieuwsbrief 21/12/06]

Fiets in netwerkanalyses is nuttig

Fietsmaatregelen zijn kosteneffectief als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid. Dat valt af te leiden uit regionale netwerkanalyses waarin ook de fiets is meegenomen. Toch leidt dit niet tot extra geld voor fietsmaatregelen.

Dat bleek tijdens de themabijeenkomst die het Fietsberaad op 7 december organiseerde over de fiets in netwerkanalyses.
Utrecht is ��n van de regio's die een poging heeft gedaan om het effect van fietsbeleid (in combinatie met parkeerbeleid) te berekenen. Na prijsbeleid is de combinatie van fiets- en parkeerbeleid de effectiefste maatregel om de groei van het autogebruik te temperen, zo bleek (zie ook Fietsverkeer nr. 14). Het fiets- en parkeerbeleid is daarmee effectiever dan uitbreiding van weg- en ov-infrastructuur. De reductie van de files door aanscherping van fiets- en parkeerbeleid levert een kostenbeparing op van 300 miljoen euro doordat automobilisten minder lang onderweg zijn.

Draagvlak voor prijsbeleid
In de twee gebiedsgerichte planstudies die het vervolg zijn op de netwerkanalyses zal expliciet aandacht besteed worden aan de fietsmaatregelen, aldus Peter Smit, hoofd planstudies bij Rijkswaterstaat Utrecht en projectleider van de netwerkanalyse in deze regio.
Het prijsbeleid is volgens Smit de belangrijkste maatregel. Maar zonder verbetering van de weg-, ov- en fietsinfrastructuur zal de invoering van 'anders betalen' in 2012 niet haalbaar zijn vanwege maatschappelijke weerstand. Op de korte termijn kunnen investeringen in het fietsbeleid het draagvlak voor 'anders betalen' vergroten. Smit: 'Het zou mooi zijn als we voor 2012 het beeld kunnen schetsten dat de fietsinfrastructuur op orde is vanwege de invoering van het prijsbeleid'.
Het erkende belang van de fiets heeft in de Utrechtse regio overigens nog niet geleid tot extra (rijks)geld voor de fiets. 'En we gaan niet morrelen aan bevoegdheden', zo stelde Smit. 'Voor de fietsmaatregelen wordt in eerste instantie een beroep gedaan op de bestaande gemeentelijke potjes.' Volgens Smit hebben de gemeenten in de regio tot 2020 samen al 80 miljoen euro op de begroting staan voor fietsbeleid.

Fietssnelweg
Ook in Twente blijken fietsmaatregelen positief uit de netwerkanalyse te komen, zo vertelde Karsten ten Heggelaar. De regio zet daar in op een hoogwaardig fietsnetwerk dat alle kernen met elkaar verbindt. De ruggengraat is een fietssnelweg die grotendeels wordt gebundeld met het spoor. Het gedeelte tussen Hengelo en Enschede is bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangemeld als zogenaamde quick-win. Uit de pot van 60 miljoen die het ministerie beschikbaar had voor alle quick-wins uit de netwerkanalyses heeft Twente ��n miljoen gekregen voor een gedeelte van de fietssnelweg. Men raamt de totale kosten van de fietssnelweg op 45 miljoen euro. Voor een deel kan meegelift worden met werkzaamheden aan het spoor en bij stations. Op een aantal locaties worden bijvoorbeeld spoorwegovergangen vervangen door tunnels. Met weinig meerkosten kan dan ook een ongelijkvloerse kruising voor de fietssnelweg die parallel loopt aan het spoor gerealiseerd worden.

Methoden
Henk Tromp van het adviesbureau Goudappel Coffeng gaf een toelichting op de verschillende methoden die gebruikt zijn om het effect van fietsmaatregelen te berekenen. In bijvoorbeeld Nijmegen is eerst bekeken welke 'notoire' knelpunten blijven bestaan voor het autoverkeer, ook als het prijsbeleid wordt ingevoerd. Vervolgens is modelmatig bekeken welke automobilisten op deze 'notoire' knelpunten een verplaatsing maken korter dan 7,5 kilometer. Om het effect van fietsbeleid in te schatting is de aanname gedaan dat tien procent van deze automobilisten overstapt op de fiets als het fietsbeleid aangescherpt wordt. Ook in andere analyses moest men noodgedwongen werken met dergelijke aannames.
Peter Smit: 'Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn moet je werken met expert opinions. Anderen noemen het natte vingerwerk.'
De presentaties van de themabijeenkomst staan op www.fietsberaad.nl/bijeenkomsten
  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsmaatregelen voor een betere luchtkwaliteit

No data found
Scroll naar boven