Nieuwe maatregelen moeten aantal fietsslachtoffers terugdringen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:12-12-2016

Het aantal ernstig verkeersgewonden in 2015 bedraagt naar schatting 21.300. Dat is een stijging van 3 procent. Eerder was al bekend dat ook het aantal verkeersdoden is toegenomen in 2015 tot 621, een stijging van bijna 9 procent.


Afgezien van 2105, vertoont het aantal verkeersdoden aan dalende tendens. Uitgezonderd het aantal fietsdoden, dat de laatste jaren weinig verandert. In 2015 vielen er 185 verkeersdoden onder fietsers, evenveel als in 2014.

Het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers kan vanaf 2010 niet goed worden bepaald doordat de gegevens onvoldoende betrouwbaar zijn. Maar uit ziekenhuisgegevens blijkt dat verhoudingsgewijs steeds meer fietsers slachtoffer worden van een verkeersongeval. En dat bijna driekwart (73%) van de ‘fietsdoden’ en bijna de helft (46%) van de ernstig verkeersgewonden 60 jaar of ouder is.

In een brief aan de Kamer somt minister Schultz een aantal maatregelen op die al genomen zijn of op de rol staan om de veiligheid van fietsers te verbeteren.

Zo werkt ze aan een verbod om het gebruik van de smartphone te verbieden. Aan experts van de SWOV, Rijksuniversiteit Groningen en TNO en aan de Expertgroep verkeershandhaving is de vraag voorgelegd of het mogelijk is om het gebruik van mobiele telefoons te verbieden. Daaruit bleek dat het bedienen van een touchscreen tijdens het fietsen het grootste risico oplevert. Dat betekent volgens de minister dat ze niet alleen handheld gebruik zou moeten verbieden, maar ook moet voorkomen dat mensen doorgaan met het bedienen van de smartphone in een houder op het stuur. Binnenkort volgen ook nog  tussenresultaten van het diepteonderzoek van VeiligheidNL onder fietsers die op de spoedeisende hulp zijn beland. Medio volgend jaar zullen de eindresultaten hiervan bekend worden.

Een andere maatregel betreft de drukte op fietspaden. CROW-Fietsberaad gaat in opdracht van de minister in kaart brengen waar de knelpunten liggen en welke maatregelen praktisch haalbaar zijn. De haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen gaat CROW in de praktijk beproeven samen met andere wegbeheerders in de vorm van pilots. Ook heeft CROW-Fietsberaad  voorstellen ontwikkeld hoe de capaciteit van fietspaden op kruispunten met verkeerslichten kan worden verruimd.

Verder ontwikkelt CROW-Fietsberaad in opdracht van IenM handvatten voor lokale wegbeheerders voor het inrichten van fietsstraten. In totaal zijn 29 fietsstraten in kaart gebracht en is onderzocht welke inrichting goed werkt met het oog op doorstroming en veiligheid. Dit heeft geresulteerd in een discussienota waarin een eerste aanzet staat om te komen tot goed onderbouwde inrichtingseisen.

De minister kondigt verder aan dat in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - dat in 2018 gereed moet zijn – de risicogestuurde aanpak centraal staat. Het uitgangspunt hiervan is om niet alleen te onderzoeken hoe ongevallen hebben plaatsgevonden, maar vooral hoe ongevallen zijn te voorkómen door te kijken naar de weginfrastructuur, fietsinfrastructuur, alcohol en snelheid.

Daarin past ook Cycle-RAP dat de ANWB wordt aangeboden aan overheden en andere belangstellenden. Met het instrument wordt wegbeheerders inzicht gegeven in de samenhang tussen de veiligheid van hun fietsnetwerk en wegkenmerken op wegvakniveau. Ook voor kleinere gemeenten zal een dergelijk instrument worden ontwikkeld.

 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nieuwe maatregelen moeten aantal fietsslachtoffers terugdringen

Scroll naar boven